Photo by UX Store on Unsplash

为您所有资产费心的

财务设计平台

我只能通过ARS使用银行的金融资产您可以检查。
此外,这是一个财务计划平台,可设计您的所有资产, 例如设定财务目标和链接帐户以告诉您如何实现财务目标。

ios 系统正在准备中"

메인이미지

为您所有资产费心的

财务设计平台

메인이미지
我只能通过ARS使用银行的金融资产您可以检查。
此外,这是一个财务计划平台,可设计您的所有资产, 例如设定财务目标和链接帐户以告诉您如何实现财务目标。

ios 系统正在准备中"

OUR SERVICE

이미지1

实时确认金融资产

实时确认您在银行和证券公司的金融资产
이미지2

设定财务目标

通知您是否在实现您的财务目标
이미지3

多样的财务计算功能

定期存款,活期存款,退休金,教育费,贷款等多种财务计算器灵活运用
이미지4

多样的金融产品介绍

 • - 定期存款
 • - 住房抵押贷款
 • - 存款
 • - 全租资金贷款
 • - 退休金储蓄
 • - 个人信用贷款
01

Support
Multiple Language

韩国的外国人可以使用本国的语言通过ARS认证来确认银行的资产情况

现在支持的语言有英语,汉语,日语,越南语
泰国,印度尼西亚,俄罗斯,乌兹别克斯坦,柬埔寨,斯里兰卡,蒙古,孟加拉国,菲律宾,尼泊尔语即将添加

 • 英语
 • 汉语
 • 越南语
 • 日本
 • 印度尼西亚
 • 乌兹别克斯坦
 • Account List 영어
 • Search the financial asset anytime 영어
 • Couple account book 영어
 • 帐号名单 중어
 • 实时确认金融资产 중어
 • 夫妻连动 家用账本 중어
 • Danh sách tài khoản 베트남어
 • Tìm kiếm tài sản tài chính bất cứ lúc nào 베트남어
 • Tài khoản cặp đôi 베트남어
 • 口座リスト 일본어
 • いつでも金融資産検索 일본어
 • カップル口座 일본어
 • Daftar Akun 인도네시아
 • Cari aset keuangan kapan saja 인도네시아
 • Daftar akun pasangan 인도네시아
 • Hisob ro'yxati 우즈베키스탄
 • Moliyaviy aktivlarni har qanday vaqtda qidirish 우즈베키스탄
 • Juft Hisob ro'yxati 우즈베키스탄
02

Monitor
Couple Assets

情侣&夫妻 连接

请通过ARS认证确认情侣存折或夫妻合并的资产。

[ 与对方连接 ]

Step 1 3_이미지1
Step 2 3_이미지2
Step 3 3_이미지3
03

Tighten Up
Security

管理个人金融信息
配有金融保安员的审查及强有力的安全防护方案
优先保护个人信息。
 • - 防止伪造应用程序
 • - 混淆源代码 & 加密
 • - 检测恶意黑客工具